Oyíntódàmọ́lámi

PronunciationMeaning of Oyíntódàmọ́lámi

The honey that is added to my nobility.Morphology

oyin-tó-dà-mọ́-ọlá-miGloss

oyin - honey
tó - to be enough, to be worthy of, to reach as far as
dà - to pour
mọ́ - with
ọlá - wealth, favour, glory, dignity
mi - me


Geolocation

Common in:
GENERAL