Rìnmáyọ̀

PronunciationMeaning of Rìnmáyọ̀

Walks with joy.Extended Meaning

Most likely a shorter form of "Adérìnmáyọ̀" (the crown walks with joy) or "Olúrìnmáyọ̀" (the lord walks with joy) or "Akínrìnmáyọ̀" (the valiant walks with joy), etc.Morphology

rìn-mọ́-ayọ̀Gloss

rìn - walk
mọ́ - with
ayọ̀ - joy


Geolocation

Common in:Famous PersonsMedia LinksVariants

Adérìnmáyọ̀, Olúrìnmáyọ̀, Akínrìnmáyọ̀See also