Shàdẹ̀kọ̀

PronunciationMeaning of Shàdẹ̀kọ̀

The Òrìṣà became rejection (of evil).Extended MeaningMorphology

(òrì)ṣà-di-ẹ̀kọ̀Gloss

òrìṣà - Òrìṣa divinity
dì - become
ẹ̀kọ̀ - rejection


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariants

Ṣàdẹ̀kọ̀See also