Shùbòmí

PronunciationMeaning of Shùbòmí

Gather around me.Extended Meaning

See: Ọláṣùbòmí, Adéṣùbòmí, etcMorphology

ṣù-bò-míGloss

ṣù - gather
bò - cover
mí - me


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariants

Bòmí, ṢùbòmíSee also