Tiwátáyọ̀

PronunciationMeaning of Tiwátáyọ̀

Ours is worth being joyful for.Morphology

ti-àwa-tó-ayọ̀Gloss

ti - belonging to
àwa - us
tó - suffice for, enough for
ayọ̀ - joy, happiness


Geolocation

Common in:
GENERALVariants

Tiwa, Táyọ̀, Tiwátọ́pẹ́