Ṣàngóbáyọ̀

PronunciationMeaning of Ṣàngóbáyọ̀

1. The òrìṣà Sàngó meets joy. 2. Ṣàngó gave birth to joy.Extended MeaningMorphology

ṣàngó-bá-ayọ̀, ṣàngó-bí-ayọ̀Gloss

Ṣàngó - the Yorùbá god of thunder
bá - meet
bí - give birth to
ayọ̀ - joy


Geolocation

Common in:
OYOFamous PersonsMedia LinksVariants

Báyọ̀See also