Bọ̀dé

Sísọ sítaÌtumọọ Bọ̀dé

Return, arrive.Àwọn àlàyé mìíràn

This is a common short form of Olábọ̀dé, Olúbọ̀dé, Akínbọ̀dé, etcÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

bọ̀-déÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

bọ̀ - return
dé - arrive


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
SAGAMU
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀

Bọ̀dé Thomas (October 1919–November 20, 1953) a Nigerian lawyer, politician, statesman and traditional aristocrat.Ibi tí a ti lè kà síi

https://en.wikipedia.org/wiki/Bode_ThomasIrúurú

Ọlábọ̀dé, Akínbọ̀dé, Oyèbọ̀dé, Ọ̀jẹ̀bọ̀dé, etcẸ tún wo