Díẹ̀kọ́ladé

PronunciationMeaning of Díẹ̀kọ́ladé

Royalty isn't inconsequential. The crown isn’t to be taken lightly.Extended Meaning

Compare: Díẹ̀kádé, Díẹ̀kárá.Morphology

díẹ̀-kọ́-ni-adéGloss

díẹ̀ - small
kọ́ - is not
ni - is
adé - crown, royalty


Geolocation

Common in:
GENERAL
ONDOVariants

Díẹ̀kádé