Fábọ́rọ̀dé

Sísọ sítaÌtumọọ Fábọ́rọ̀dé

Ifá arrives with wealth.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

(i)fá-bá-ọrọ̀-déÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

ifá - Ifá divination
bá - together with
ọrọ̀ - wealth
dé - arrive


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

Ifábọ́rọ̀déẸ tún wo