Fádáhùnsi

Sísọ sítaÌtumọọ Fádáhùnsi

The oracle assents.Àwọn àlàyé mìíràn

The parents' prayers to Ifá has been answered. The long form is Ifádáhùnsi.Ìtúpalẹ̀ Mọ́fímù

ifá-dáhùn-síiÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

ifa - Ifá (oracle)
dáhùn - answers
síi - to it


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
ILESHA
EKITI
ABEOKUTAÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀

The former regional premier of Western Nigeria, Sir Joseph Odeleye Fadahunsi, is a famous example, as is Samuel Olatunde Fadahunsi, former president of the Nigerian Society of Engineers, the Council for the Regulation of Engineering in Nigeria and the Lagos Executive Development Board (now the Lagos State Development and Property Corporation)Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

IfádáhùnsiẸ tún wo