Foreolúwahàn

Sísọ sítaÌtumọọ Foreolúwahàn

Showing forth the goodness of God.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

fi-oore-olúwa-hànÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

fi...hàn - showcase
oore - goodness
olúwa - lord, God


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
OGUNÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo