Tèmítọ́pẹ́olúwa

Sísọ sítaÌtumọọ Tèmítọ́pẹ́olúwa

I deserve to continue to give thanks to God.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

ti-èmi-tó-ọpẹ́-olúwaÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

ti - belonging
èmi - mine
tó - suffice for, sufficient for
ọpẹ́ - thanksgiving
olúwa - lord, God


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo