Ọlọ́finlúà

PronunciationMeaning of Ọlọ́finlúà

The (child of) Ọlọ́fin has character. [verification needed]Extended MeaningMorphology

ọlọ́fin-ní-ùwàGloss

ọlọ́fin - the title of the king of Ìṣẹri
ní - have
ùwà - character, integrity


Geolocation

Common in:
ONDO
EKITIFamous Persons

Tèmítáyọ̀ Ọlọ́finlúà, writer.Media LinksVariantsSee also